Skip to main content
International Trainings:

Yoga in Correctional Settings

Randomiserad kontrollerad studie.
Kerekes et al., 2017.

Denna forskningsstudie undersökte effekterna av yoga på intagna i svenska anstalter. Här är de viktigaste resultaten:

  • Effekter av yoga på depression, ångest, stress och ilska, samt ökad förmåga till beteendekontroll, har tidigare visats i forskning. Dessa effekter är särskilt relevanta för intagna, som ofta lider av dålig mental hälsa och bristande impulskontroll.
  • Studien inkluderade 152 deltagare från nio svenska anstalter, som slumpmässigt tilldelades antingen en 10-veckors yogagrupp eller en kontrollgrupp.
  • Efter interventionsperioden fanns signifikanta förbättringar på 13 av 16 variabler inom yogagruppen. Dessa förbättringar inkluderade minskad upplevd stress, bättre sömnkvalitet, ökat psykologiskt och emotionellt välbefinnande, minskad aggression och antisocialt beteende.
  • Jämfört med kontrollgruppen rapporterade deltagarna i yogaklassen signifikant förbättrat emotionellt välbefinnande och mindre antisocialt beteende efter 10 veckor med yoga. De presterade också bättre på den datoriserade test som mäter uppmärksamhet och impulskontroll.
  • Slutsatsen är att yoga som praktiseras i svenska anstalter har positiva effekter på intagnas välbefinnande och på betydande riskfaktorer för återfall, såsom impulsivitet och antisocialt beteende. Resultaten visar att yoga kan spela en viktig roll i rehabiliteringen av intagna.

Referens:  Kerekes., N, Fielding., C. and Apelqvist., S. (2017) Yoga in Correctional Settings: A Randomized Controlled Study. Front. Psychiatry 8:204. doi: 10.3389/fpsyt.2017.00204

kriminalvård