Skip to main content
International Trainings:

Vad är TAY?

Vad vår metod inkluderar
tay yoga sverige

Det mest grundläggande i vårt tillvägagångssätt är konceptet trygghet. Vi tar hänsyn till vanliga triggers och att nervsystemet kan vara påverkat.

Kontroll och förutsägbarhet

Pedagogiken för komplexa relationsbaserade trauman har som mål att skapa en känsla av förutsägbarhet och kontroll.

Nervsystemsreglering

Vi strävar efter medvetenhet om den neurobiologiska påverkan av traumatisk stress, inklusive användningen av gynnsamma övningar för att reglera nervsystemet och öka förståelsen för hjärnans biologi.

Valfrihet och egenvård

TAY betonar vikten av kroppslig autonomi, vilket innebär att deltagarna uppmuntras att lyssna på och respektera sina egna kroppars signaler.

Evidensbaserade metoder

Vi använder kroppsbaserade metoder som grundar sig på evidensbaserade metoder från yogaterapi.

Träna det interoceptiva systemet

En viktig del av vår metod är att långsamt närma sig och träna det interoceptiva systemet, som är förmågan att känna kroppens sensationer.

Kravlös gemenskap

TAY-grupper kan bidra till en känsla av kravlös gemenskap med andra.

Psykoedukation

Vi inkluderar psykoedukation om hur trauma påverkar kroppen och potentialen i våra metoder.

Självmedkänsla

Konceptet självmedkänsla är centralt i hur vi förmedlar våra klasser.

Verktyg för självreglering

Alla individer är unika och upplevelsen av trygghet i sin egen kropp, i rummet och i gemenskap med andra kan variera och ta tid. Vi tillhandahåller olika verktyg för självreglering för att hjälpa till att hantera symptom och reaktioner i vardagen med hopp om att öka känslan av trygghet i livet.

tay yoga Nervsystemsreglering Psykoedukation

Metoden i Traumaanpassad Yoga består av standardiserade program som innehåller flera element som kan utövas både individuellt och i kombination:

  • 1. Medveten närvaro
  • 2. Andningsträning
  • 3. Fysisk rörelse
  • 4. Avslappning
Träningen är flexibel och kan anpassas efter individens förutsättningar och behov, vilket gör den tillgänglig även för personer med olika fysiska begränsningar. Målet med TAY är att förbättra livskvaliteten genom att öka både den fysiska och psykologiska funktionen. Metoden erbjuder en helhetsinriktad tillvägagångssätt för välmående inom psykiatrin.
Metoden i Traumaanpassad Yoga tay
Program och utbildning

Komplementärt stöd och alternativ till öppna yogaklasser

Den traumaanpassade yogan (TAY) i Sverige har utvecklats i samarbete med ledande forskare och sakkunniga gällande kroppsbaserade metoder som stöd vid trauma och vanligt förekommande samtida psykiatriska sjukdomstillstånd. Programmen och utbildningarna är utformade för att finnas som komplementärt stöd till vårdinsatser och som ett alternativ till personer som har svårt att gå på öppna yogaklasser.
Traumaanpassad Yoga =
Betydelse tay yoga
Varför Traumaanpassad yoga?
TAY går utöver den traditionella yogans ramar och erbjuder specialanpassade klasser och tekniker. Den fokuserar på att förstå och hantera de biologiska och psykologiska påverkningarna av trauma. Denna metod är inte bara anpassningsbar, utan också djupt insiktsfull när det gäller att förstå trauma och dess komplexitet.

Historia

Yoga som stöd för traumabehandling introducerades av Dr. Bessel van der Kolk och David Emerson i Boston år 2003. Boken ”The Body Keeps the Score” från 2012 har spelat en avgörande roll för spridningen av yoga i denna anpassade form. Metoden Traumaanpassad Yoga (TAY) i Sverige grundlades av Josefin Wikström år 2017. TAY är en forskningsbaserad metod som har vidareutvecklats för användning inom vården, vid olika institutioner och för att möta specifika behov genom Traumaanpassad Yoga Sverige.

Växande stöd och evidens

Kroppsbaserade interventioner har fått ett växande stöd och evidens inom hälso- och sjukvård för klienter som lider av olika psykiatriska sjukdomstillstånd så som ångest, depression och posttraumatisk stress.

Som stöd vid socialt arbete

Forskning visar att kroppsbaserade metoder är framgångsrika som en del i behandling och förändringsarbete, men också som egenvård för socialarbetaren. Socialt arbete innebär dagliga möten med människor som på olika sätt befinner sig i social utsatthet. De flesta bär på olika former av trauma (som är en bidragande orsak till social utsatthet och psykisk ohälsa.) I utbildningarna ingår grundläggande traumateori: Hur trauma påverkar kroppen, våra beteenden och våra sociala förmågor och vilka biologiska förändringar traumatisk stress innebär för våra hjärnor och nervsystem.

Potentiell komplementär behandling

Eftersom stressreducerande effekter från yoga är vetenskapligt bevisade, finns det en växande konsensus om TAY:s potential som en komplementär behandling till traditionella metoder, särskilt som stöd vid psykisk ohälsa.

Pedagogiskt mål

TAY:s pedagogik syftar till att förstärka deltagarens upplevelse av egenkraft, självkontroll och närvaro, både i yogaklassen och i det dagliga livet. Mellan sessionerna ges praktiska verktyg och tekniker för att hjälpa deltagarna i deras vardagliga liv.

Grundläggande principer

I centrum för all TAY-praktik står en enkel princip: Maximera fördelar, minimera skada.

Expertis och säkerhet

En TAY-instruktör är inte en vanlig yogalärare. De är utbildade för att kunna hantera och ge råd vid kritiska situationer som panikattacker eller starka emotionella reaktioner. Säkerhet och kunskap går hand i hand i en TAY-klass.

Användning och implementering

För närvarande används TAY i en rad olika miljöer, från rättspsykiatrisk vård i Sverige till kvinnoanstalter i Storbritannien. Dessutom ingår den i flera internationella program och det pågår omfattande forskning för att validera dess effektivitet. Traumaanpassad yoga är inte en behandlingsmetod i sig själv utan syftar till att finnas som komplementärt stöd till andra behandlingsinsatser.

Internationellt samarbete och spridning

Traumaanpassad Yoga Sveriges metoder har nu etablerats som program inte bara i Sverige utan även i Norge och Finland. Detta understryker metodens effektivitet och anpassningsförmåga över geografiska gränser. Vårt samarbete med Prison Yoga Project och Yoga to Careforskningsprojekt har också fört oss till internationella arenor. Vi hade äran att vara huvudtalare vid Traumakonferenserna på Boston Universitet och Oxford Universitet under 2023, samt vid det brittiska parlamentet där vi diskuterade yogans roll inom rättssystemet.

Forskningsbaserad intervention

För närvarande pågår omfattande forskning nationellt inom rättspsykiatrin samt barn- och ungdomspsykiatrin vid SUNY Upstate Medical University i New York på våra metoder. Forskningsprojekt på de program som Josefin har bidragit till att utveckla för Prison Yoga Project och den brittiska kriminalvården är planerade att starta under 2025.

Tidigare forskning

Josefin Wikström och Eva Seilitz var med och skapade Kriminalvårdens yogaprojekt Krimyoga mellan åren 2007 och 2017, med stöd från Prison Phoenix Trust och Prison Yoga Project. Programmet är idag ett evidensbaserat nationellt projekt.

Publicerade böcker

Josefin Wikström och James Fox är författare till boken ”Freedom from the Inside” – Traumaanpassad yoga för kvinnor i anstaltsmiljö. Boken har översatts till engelska, franska och spanska och har distribuerats kostnadsfritt till kvinnofängelser i länder som USA, Australien, Latinamerika, Frankrike, Israel, Storbritannien och andra europeiska länder. Josefin har också utvecklat metoderna för en yogabok riktad till manliga intagna i Mexiko, ett projekt finansierat av FN. Dessutom har hon varit med och skapat en arbetsbok för intagna män på uppdrag av Prison Yoga Project och Kaliforniens kriminalvård (CDCR).

Varför kroppsbaserade metoder som stöd?

Ett samtal med Dr. Bessel van der Kolk, författare till Kroppen håller räkningen.