Skip to main content
International Trainings:

Program evaluation of trauma-informed yoga for vulnerable populations

Tibbitts et al., 2021.

  • Trauma är vanligt bland sårbara populationer, inklusive fångar, personer i behandling för missbruk och de som söker mentalvård.
  • Traumaanpassad yoga syftar till att skapa en tryggare yogapraktik för personer med traumaer och kan förbättra både emotionellt och fysiskt välbefinnande.
  • Studien utvärderade en traumaanpassad yogaprogram för att förstå deltagarnas upplevelser.
  • Yoga ledd av utbildade frivilliga hölls inom tre sektorer: kriminalvård och återanpassning, missbruksbehandling och återhämtning, samt samhälls- och mentalvård.
  • Deltagarna rapporterade förbättringar i emotionellt och fysiskt välbefinnande samt ökad användning av självregleringsfärdigheter efter att ha börjat med yoga.
  • Resultaten stöder värdet av att erbjuda traumaanpassad yoga inom institutionella och samhällsinställningar och pekar på behovet av formell forskning inom området.

Referens: Tibbitts DC, Aicher SA, Sugg J, Handloser K, Eisman L, Booth LD, Bradley RD. Program evaluation of trauma-informed yoga for vulnerable populations. Eval Program Plann. 2021 Oct;88:101946. doi: 10.1016/j.evalprogplan.2021.101946. Epub 2021 Apr 20. PMID: 33901773; PMCID: PMC8325936.