Skip to main content
International Trainings:

Yoga as Complementary Care for Young People Placed in Juvenile Institutions – A Study Plan

Nóra Kerekes, 2021.

Ungdomar placeras i svenska ungdomsanstalter av Statens institutionsstyrelse (SiS) på grund av psykosociala problem, missbruk och antisociala beteenden. Många har samtidiga psykiatriska diagnoser, med ADHD, missbruk och PTSD som vanliga exempel. Under 2020 ökade substansanvändningen bland ungdomarna, vilket ökade trycket på SiS-tjänsterna.

De unga i SiS-vård rapporterar ofta depression, uppmärksamhetsproblem, ångest, och har erfarenheter av våld och övergrepp. Deras skolgång är ofta problematisk, och deras utmaningar påverkas av familj och vänner.

SiS-residenshem är de enda vårdinrättningarna i Sverige som har rätt att använda tvångsåtgärder mot dessa ungdomar. Under 2019 användes fysisk begränsning 1 152 gånger, främst för ungdomar med neuropsykiatriska störningar och psykiatrisk sjukdom.

Forskning har visat att dessa ungdomar har ett ökat behov av integrerad behandling. En 3-årig uppföljningsstudie visade ökad kriminalitet och andra problem hos ungdomar i SiS-vård. COVID-19-pandemin ökade stress och psykiska problem bland ungdomarna.

Yogan och andra mind-body-interventioner har visat en lovande potential när det gäller att förbättra den somatiska och mentala hälsan hos ungdomar i SiS-vård. Här är några viktiga aspekter av yogans potential:

  1. Psykiskt välbefinnande: Forskning har visat att yoga kan öka det psykiska välbefinnandet, självkänslan och motståndskraften hos ungdomar. Det kan bidra till att minska symtom på ångest och depression samt förbättra självkänslan.
  2. Stresshantering: Yoga inkluderar ofta tekniker för avslappning och andningsövningar som kan hjälpa ungdomarna att hantera stress och ångest. Det kan vara särskilt värdefullt med tanke på de höga stressnivåer som dessa ungdomar ofta upplever.
  3. Emotionsreglering: Yoga kan hjälpa ungdomarna att utveckla förmågan att reglera sina känslor. Detta är viktigt eftersom många av dem kan ha svårt att hantera starka känslor, vilket kan leda till antisociala beteenden.
  4. Fysisk hälsa: Yoga innebär fysiska övningar och rörelser som kan förbättra den fysiska hälsan. Det kan bidra till att öka flexibiliteten, styrkan och uthålligheten hos ungdomarna.
  5. Självmedvetenhet: Yoga främjar medvetenhet om kroppen och sinnet. Det kan hjälpa ungdomarna att bli mer medvetna om sina egna reaktioner och beteenden, vilket kan vara en viktig del av deras rehabilitering.

Det är viktigt att notera att yoga inte nödvändigtvis ersätter andra behandlingsmetoder som används inom SiS-vården, men det kan vara en värdefull kompletterande metod som främjar ungdomarnas välmående och rehabilitering. Ytterligare forskning och utvärdering av yogas effektivitet inom denna population är dock nödvändig.

Referens: 

Kerekes., N. (2021) Yoga as Complementary Care for Young People Placed in Juvenile Institutions—A Study Plan. Front. Psychiatry 12:575147. doi: 10.3389/fpsyt.2021.575147

kriminalvård