Skip to main content
International Trainings:

Imprisoning Yoga: Yoga Practice May Increase the Character Maturity of Male Prison Inmates

Randomiserad kontrollerad studie.
Kerekes, Brändström et al., 2019.

Denna forskningsstudie undersökte effekterna av 10 veckors yogapraktik på personlighetsprofilen hos manliga intagna. Här är de viktigaste resultaten:

  • Tidigare forskning har kopplat en specifik personlighetsprofil, kännetecknad av låg karaktermognad och hög nyhetssökande temperament, till aggressivt antisocialt beteende hos manliga intagna.
  • Studien inkluderade manliga intagna i svenska kriminalvårdsanstalter (totalt 111 deltagare) och genomförde en randomiserad kontrollerad 10-veckors yogainterventionsstudie. Deltagarna delades slumpmässigt in i en yogagrupp (en klass i veckan) eller en kontrollgrupp (veckovis fysisk aktivitet efter eget val).
  • Resultaten visade att efter de 10 veckorna hade manliga intagna i yogagruppen signifikant lägre poäng på nyhetssökande och undvikande av skada, och signifikant högre poäng på självstyrningsdimensionen av temperament och karaktär. Det fanns också en signifikant och medelstark interaktionseffekt mellan tid och grupp för självstyrningsdimensionen, vilket gynnade yogagruppen.
  • Slutsatsen är att en 10-veckors yogapraktikintervention bland manliga intagna i svenska kriminalvårdsanstalter ökade deras karaktermognad. Detta inkluderar förmågan att ta ansvar, känna mer syfte och vara mer självaccepterande, vilket tidigare visats vara associerat med minskat aggressivt antisocialt beteende.

Referens: Kerekes., N, Brändström., S, and Nilsson., T. (2019) Imprisoning Yoga: Yoga Practice May Increase the Character Maturity of Male Prison Inmates. Front. Psychiatry 10:406. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00406

kriminalvård